Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.003327 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Thủ tục hành chính 4. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn  
1.003327 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

4.1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả cảu Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

Bước 2: Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công UBND cấp tỉnh nơi đi.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp cấp tỉnh nơi đi chuyển cho cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư cấp tỉnh kiểm tra, thực hiện. Cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đi ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đến.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đến trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đi, căn cứ vào kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hàng năm của tỉnh, tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

4.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần

a.1 Hồ sơ UBND cấp xã gửi UBND huyện nơi đi Thành phần:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT).

- Tờ trình của UBND cấp xã.  

a.2 Hồ sơ UBND cấp huyện nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đi:

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT).

- Tờ trình của UBND cấp huyện.  

a.3 Hồ sơ UBND cấp tỉnh nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đến:

- Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư.

- Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Uỷ ban nhân dân huyện: 05 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Sở Nông nghiệp & PTNT: 05 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc.

4.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

4.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp & PTNT);

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh nơi đến.

4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

4.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

4.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng