Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo về tình hình Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam năm 2020

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Báo cáo về tình hình Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam năm 2020
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, năm 2020 Sở Nông nghiệp & PTNT đã tiếp tục xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định phê duyệt Kế hoạch và giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai 02 đợt đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam với tổng số tiền thu Quỹ theo Kế hoạch là: 36.843.667.473 đồng. Ngay sau khi được giao chỉ tiêu Kế hoạch, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện công tác thu nộp Quỹ. Tính đến ngày 31/01/2021 kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả đạt được:

* Về thu Quỹ:

- Số tiền đã thu, nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh năm 2020 là: 15.417.826.553 đồng/chỉ tiêu Kế hoạch là: 36.843.667.473 đ, đạt 41,85% kế hoạch.

Trong đó:

1.1. Khối các Sở, Ban, ngành, đơn vị của tỉnh: 62/70 đơn vị đã thu, nộp Quỹ (ngoài ra còn 30 bộ phận là trung tâm, trạm, chi cục…thuộc các Sở, ngành nộp thẳng vào tài khoản Quỹ tỉnh) với số tiền là: 2.019.633.114 đồng/chỉ tiêu là 2.002.808.872 đồng, đạt 100,84% kế hoạch.

(Chi tiết tại phụ lục số 01)

1.2. Khối Doanh nghiệp do cục Thuế tỉnh quản lý: 213/693 doanh nghiệp đã thực hiện thu, nộp Quỹ với số tiền là: 9.611.110.939 đồng/chỉ tiêu là: 23.870.190.200 đồng, đạt 40,26% kế hoạch.

(Chi tiết tại phụ lục số 02)

1.3. Khối các huyện, thị xã, thành phố: Tổng số tiền các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện thu, nộp Quỹ theo chỉ tiêu là: 3.787.082.500 đồng/ 10.970.668.400 đồng, đạt 34,52% kế hoạch.

(Chi tiết tại phụ lục số 03)

* Về chi Quỹ:

Trong năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam phân bổ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai với tổng số tiền là 9.660.576.000 đồng cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1.1. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng: 1.087.923.000 đồng;

+ Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định 83/2020/NĐ-CP sửa đổi NĐ 94/2014/NĐ-CP; Phóng sự tuyên truyền về Quỹ PCTT trên truyền hình;

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020;

+ Đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;

1.2. Chi phụ cấp kiêm nhiệm: 72.013.000 đồng

+ Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên ban quản lý Quỹ

1.3. Chi khắc phục hậu quả thiên tai: 8.500.640.000 đồng

+ Xử lý sự cố sạt lở mái thượng lưu đê tả Đáy đoạn từ K105+120 đến K105+160 thành phố Phủ Lý;

+ Xử lý khẩn cấp sạt lở kè lát mái Nguyên Lý (giữa mỏ 2 và mỏ 3) tương ứng K131+255 đến K131+300 đê Hữu Hồng xã Nguyên Lý, Lý Nhân;

+ Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố nứt đê Tả Đáy đoạn từ K130+096 đến K130+365 thuộc địa bàn xã Thanh Nghị huyện Thanh Liêm;

+ Sửa chữa xuồng máy ST-750 phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Tu sửa, xử lý sự cố cống, cầu qua kênh I4-12 thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên;

+ Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở kè lát mái Hồng Lý tương ứng K140+782 đến K140+878 đê Hữu Hồng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

2. Những khó khăn, tồn tại:

- Kế hoạch thu Quỹ của các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn trong chỉ tiêu thu nộp Quỹ hằng năm, song ý thức chấp hành thu, nộp Quỹ của một số doanh nghiệp chưa tốt dù cơ quan quản lý Quỹ đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc, do vậy việc thu Quỹ đối với các doanh nghiệp đạt hiệu quả chưa cao;

- Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm mức đóng góp Quỹ nhưng không hoàn thiện hồ sơ từ thời điểm lập Kế hoạch mà đến khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu mới liên lạc để hoàn thiện, gây khó khăn cho cơ quan quản lý Quỹ;

- Bộ máy quản lý Quỹ các cấp còn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhân sự còn thiếu, khó khăn trong công tác thu, nộp Quỹ tại địa phương;

- Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện đóng vai trò quan trọng trong công tác thu, nộp Quỹ của các doanh nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên Nghị định 94/2014/NĐ-CP và 83/2019/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện trong công tác thu, nộp Quỹ.

3. Đề xuất:

Để giải quyết những tồn tại của công tác thu, nộp Quỹ năm 2020, tiến tới triển khai công tác thu, nộp Quỹ năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn:

- Thành lập đoàn thanh tra, đưa các cơ quan, doanh nghiệp chưa thực hiện nộp Quỹ vào đối tượng thanh tra toàn diện trong năm 2021;

- Tiến hành truy thu Quỹ trong năm 2021 đối với những tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ trong năm 2018, 2019 và 2020;

- Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và có giải pháp tổ chức để thực hiện việc thu Quỹ của các doanh nghiệp trên địa bàn;

Các Biểu Phụ lục đính kèm 9. PL thu nộp Quỹ 2020.xls

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.

Phòng Tài chính Kế hoạch