Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thành lập, ra mắt Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đồng Tiến, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị thành lập, ra mắt Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đồng Tiến, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hà Nam năm 2020.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với phòng kinh tế, UBND xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý hướng dẫn thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản nhằm hỗ trợ, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú thủy sản,…

Ngày 14/8/2020, UBND xã Kim Bình đã tổ chức Hội nghị thành lập, ra mắt Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đồng Tiến với 10 thành viên, tiến hành thông qua và biểu quyết điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, danh sách thành viên của Hợp tác xã; bầu ra Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kiểm sát viên HTX. Ông Nguyễn Văn Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc HTX thực hiện theo điều 38 Luật Hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 15 Điều lệ Hợp tác xã.

A2.jpg

 Các đại biểu về dự Hội nghị.

A1.jpg

Hội đồng quản trị Hợp tác xã ra mắt​.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y