Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 61/KH-SNN ngày 01/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc Triển khai thực hiện Nghị định số: 130/2020/N...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch số 61/KH-SNN ngày 01/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc Triển khai thực hiện Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số: 3486/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi là Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP). Để triển khai thi hành Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam ban hành Kế hoạch với các nội dung sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP

Các phòng, đơn vị trực thuộc tự tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị, theo các hình thức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2021.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Văn phòng Sở chịu trách nhiệm đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng theo Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP trên cổng thông tin của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản mới cho phù hợp với Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP

- Rà soát, kiến nghị Giám đốc sở sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

Nội dung chi tiết cảu Kế hoạch số 61/KH-SNN.

3. Kế hoạch 61.KH.SNN ngày 01.12.2020 về triển khai Nghị định số 30.2020.NĐ.CP ngày 30.10.2020.pdf

Thanh tra Sở