Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch của UBND tỉnh  
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Kế hoạch 3724/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung của Kế hoạch 3724/KH-UBND.

1. Kế hoạch 3724.KH_0002.pdf


Văn phòng