Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số:130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có c...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số:130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kế hoạch số 61/KH-SNN ngày 01/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc Triển khai thực hiện Nghị định số:130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nội dung chính của Kế hoạch số 61/KH-SNN.
1. Kế hoạch 61.KH.SNN.pdf


Thanh tra Sở