Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ngày 23/4/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tăng lượng giao dịch dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ https://dichvucong.hanam.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền phản ánh đúng ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng, chống tham nhũng.

- Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền.

- Đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch hành động số 1463/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

- Chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công; hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 1463/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Tuyên truyền trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin  một cửa điện tử của tỉnh; danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã: Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công khai thủ tục hành chính theo hình thức điện tử

Công khai thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan; Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện công khai thủ tục hành chính theo hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.

2.3. Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các xuất bản phẩm

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biên soạn và phát hành tài liệu, các xuất bản phẩm liên quan đến triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành, địa phương.

2.4. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng

- Tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh.

- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

2.5. Thông qua việc lồng ghép giới thiệu tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền cho học sinh THPT cách thức thực hiện; giới thiệu các nhóm thủ tục hành chính đang và sẽ thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; các địa chỉ Internet để truy cập thực hiện, đường dây nóng hỗ trợ công dân khi sử dụng dịch cụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cách nhập dữ liệu để các em tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình, cộng đồng về việc thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng Internet.

2.6. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...) và dịch vụ tin nhắn SMS

Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...), dịch vụ tin nhắn (SMS) để tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thông tin, tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Định hướng tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các cơ quan báo chí của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập vào hệ thống để thực hiện nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua ứng dụng Zalo và dịch vụ tin nhắn SMS.

- Hướng dẫn, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tuyên truyền  triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn triển khai giáo dục lồng ghép kiến thức về dịch vụ công trực tuyến vào các hoạt động ngoại khóa để hướng dẫn cho học sinh biết đến các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cách nhập dữ liệu để các em tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình, cộng đồng về việc thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng Internet.

4. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

- Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

- Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan.

- Biên soạn và phát hành tài liệu, các xuất bản phẩm liên quan đến triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành, địa phương.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện.

6. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

- Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình tuyên truyền; xây dựng các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn… về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phối hợp giám sát tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan báo chí căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 hằng năm./.