Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 14/7/2021:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 14/7/2021:

I. Tình hình sinh trưởng cây trồng.

Hiện tại cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Ngô 7 - 9 lá. Lạc phân cành - ra hoa. Cây ăn quả Nhãn đang quả non - thu hoạch.

II. Tình hình dịch hại.

1. Chuột hại: Hầu hết các địa phương đã tổ chức đặt bả diệt chuột đồng loạt được 1 - 3 lần; Lượng thuốc hóa học đã sử dụng: 1.644 kg (trong đó thuốc Cat 0.25WP 1.202,3 kg, thuốc khác 441,7 kg).

Số chuột bắt thủ công: 52.025 con (trong đó Kim Bảng: 3.625 con, Duy Tiên: 8.900 con, Lý Nhân: 12.800 con, Bình Lục: 10.000 con, Thanh Liêm: 11.500 con, Phủ Lý: 5.200 con).

Hiện tại chuột gây hại rải rác trên lúa gieo thẳng, 1 số diện tích ven làng, gò đống, nghĩa địa. Diện tích bị hại theo ngưỡng thống kê chưa đáng kể.

2. Ốc bươu vàng: Gây hại trên các chân ruộng trũng, đặc biệt lúa gieo sạ, mật độ nơi cao 2 - 3 con trưởng thành/m2, cục bộ 7 -10 con/m2. Diện tích nhiễm không bắt thủ công được phải phun trừ bằng thuốc hóa học: 10.010 ha.

Tổng lượng ốc và trứng đã thu gom 116.630 kg (trong đó Kim Bảng: 19.000 kg ốc và 300 kg trứng; Duy Tiên: 38.500 kg ốc; Lý Nhân: 12.000 kg ốc; Thanh Liêm: 20.500 kg ốc; Bình Lục: 8.000 kg ốc và 30 kg trứng; Phủ Lý: 18.300 kg ốc).

3. Bệnh nghẹt rễ: Gây hại cục bộ. Diện tích nhiễm và xử lý: 10,5 ha.

4. Rêu nhớt: Gây hại trên các chân ruộng chua trũng. Diện tích nhiễm: 81,7 ha; diện tích xử lý: 72,6 ha.

5. Lúa cỏ: Phát sinh gây hại cục bộ tại Lý Nhân, Duy Tiên, Phủ Lý. Diện tích có lúa cỏ xuất hiện 44,4 ha (Lý Nhân: 3,5 ha; Duy Tiên: 30 ha; Phủ Lý: 10,9 ha). Diện tích xử lý: 23 ha.

6. Bệnh lùn sọc đen hại lúa, ngô: Chưa phát hiện thấy trên đồng ruộng.

Các đối tượng sâu hại: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu-RLT ở mức bình thường, đang tiếp tục theo dõi.

7. Trên Ngô:

- Sâu keo mùa thu: Sâu non mật độ trung bình rải rác, cao 2 - 3 con/m2, cục bộ 5 -7 con/m2; diện tích nhiễm và phòng trừ: 7 ha.

- Bệnh đốm lá: Tỷ lệ bệnh rải rác, nơi cao: 3 - 5% số lá.

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.


Văn phòng