Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 21/7/2021:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 21/7/2021:

I. Tình hình sinh trưởng cây trồng.

Hiện tại lúa trà sớm đang ở giai đoạn cuối nhánh - phân hóa đòng; lúa trà trung và muộn giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Ngô 7 - 10 lá. Lạc phân cành - ra hoa. Cây ăn quả Nhãn đang thu hoạch.

II. Tình hình dịch hại.

1. Trên lúa:

1. Chuột hại: Hầu hết các địa phương đã tổ chức đặt bả diệt chuột đồng loạt được 1 - 3 lần; Lượng thuốc hóa học đã sử dụng: 2.004,8 kg (trong đó thuốc Cat 0.25WP 1.528,3kg, thuốc khác 476,5kg).

Số chuột bắt thủ công trong tuần: 11.096 con (trong đó Kim Bảng: 1.396 con, Duy Tiên: 1.300 con, Lý Nhân: 700 con, Bình Lục: 3.000 con, Thanh Liêm: 4.300 con, Phủ Lý: 400 con).

Hiện tại chuột gây hại rải rác trên lúa gieo thẳng, 1 số diện tích ven làng, gò đống, nghĩa địa. Diện tích bị hại 0,5 ha.

2. Ốc bươu vàng: Gây hại trên các chân ruộng trũng, đặc biệt lúa gieo sạ, mật độ nơi cao 1 - 2 con trưởng thành/m2, cục bộ 5 - 7 con/m2. Diện tích nhiễm không bắt thủ công được phải phun trừ bằng thuốc hóa học: 11.180 ha.

Tổng lượng ốc và trứng đã thu gom 133.050 kg (trong đó Kim Bảng: 19.000 kg ốc và 300 kg trứng; Duy Tiên: 38.500 kg ốc; Lý Nhân: 12.000 kg ốc; Thanh Liêm: 29.900 kg ốc; Bình Lục: 15.000 kg ốc và 50 kg trứng; Phủ Lý: 18.300 kg ốc).

3. Lúa cỏ: Tiếp tục phát triển gây hại cục bộ tại Lý Nhân, Duy Tiên, Phủ Lý. Diện tích có lúa cỏ xuất hiện 48,2 ha (Lý Nhân: 6,5 ha; Duy Tiên: 30 ha; Phủ Lý: 11,7 ha). Diện tích xử lý: 25,5 ha.

4. Bệnh virus lùn sọc đen phương nam: Chưa phát hiện thấy trên đồng ruộng.

5. Bệnh nghẹt rễ: Gây hại cục bộ. Diện tích nhiễm và xử lý: 16,3 ha.

6. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4: Mật độ trung bình rải rác; cao: 0,3 - 0,5 con/m2, phát dục chủ yếu tuổi 3 -5.

Các đối tượng dịch hại khác: Rầy nâu-RLT, bọ xít, bọ trĩ … ở mức bình thường, đang tiếp tục theo dõi.

7. Trên Ngô:

- Sâu keo mùa thu: Sâu non mật độ trung bình rải rác, cao 2 - 3 con/m2, cục bộ 5 -7 con/m2; diện tích nhiễm và phòng trừ: 7 ha (trong tuần không tăng thêm)

- Bệnh đốm lá: Tỷ lệ bệnh rải rác, nơi cao: 3 - 5% số lá.          

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.


Văn phòng