Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh Danh mục tài liệu ôn tập kỳ Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà N...

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Thông báo điều chỉnh Danh mục tài liệu ôn tập kỳ Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam năm 2020
Ngày 24/8/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã ban hành Thông báo số 54/TB-SNN về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT, qua rà soát Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 thông báo điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm tổng hợp công tác phòng, chống thiên tai kiêm kế toán quỹ phòng chống thiên tai (Mã ĐKDT: TL-KT)

- Bỏ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam.

- Thay thế bằng Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam.

2. Đối với các Danh mục tài liệu ôn tập phần kiến thức chung và Danh mục tài liệu ôn tập phần chuyên ngành của các vị trí việc làm khác giữ nguyên.

Hội đồng Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2020 thông báo để các thí sinh biết và ôn tập.

3. Các tài liệu đính kèm (File đính kèm theo).

a) Thông báo số 56, ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

b) Thông báo số 54, ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

c) Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

1. Thông báo số 56 SNN.pdf

2. Thông báo số 54 SNN.pdf

3. Quyết định số 574 QĐ.UBND.pdf

Phòng Tổ chức Cán bộ