Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát động và Ký kết Giao ước thi đua khối Kinh tế ngành 2021.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát động và Ký kết Giao ước thi đua khối Kinh tế ngành 2021.
Ngày 26/3/2021, tại  cơ quan trưởng khối ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua Khối kinh tế ngành năm 2021. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - lãnh đạo phụ trách Khối Kinh tế ngành; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2021; ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong khối…

     Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong khối đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình hoạt động của Khối năm 2021; quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng đơn vị và bình xét khen thưởng các khối thi đua tỉnh Hà Nam năm 2021. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 và công bố đăng ký thi đua của các đơn vị trong khối.

       Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh với chủ đề thi đua năm 2021 là: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc" với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển",  Khối thi đua Kinh tế ngành phát động phong trào thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với các nội dung cụ thể: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao, gắn phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với phong trào thi đua của khối…

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề cao vai trò, vị trí của Khối thi đua Kinh tế ngành trong công tác thi đua của tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể, khi xây dựng 10 nhiệm vụ trọng tâm, các ngành trong khối cần lựa chọn một nhiệm vụ trọng tâm nhất để triển khai thực hiện, tạo điểm nhấn làm nổi bật phong trào thi đua của ngành mình; bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tập trung thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị đảm bảo tính toàn diện, có điểm nhấn và hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần có sự thảo luận, bàn bạc dân chủ đảm bảo thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong khối.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com