Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
15/02/2024
Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
26/05/2011
Quyết định số: 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT
21/07/2023
Bộ máy lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/12/2016
Ban hành "Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam"