Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.003618 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Thủ tục hành chính 6. Nông nghiệp  
1.003618 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

1.3 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT). Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Tổ chức, cá nhân trình, Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định.

- Bước 4: Sở Nông nghiệp & PTNT chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ về các phòng chuyên môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả:

+ Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công:

1.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:- Đề xuất kế hoạch khuyến nông; - Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

1.4 Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Sở Nông nghiệp & PTNT: 15 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 15 ngày làm việc.

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch Tài chính;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

1.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/2018 của Chính phủ quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Văn phòng