Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
15/02/2024
Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.