Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
29/05/2019
Thực hiện Công văn số 931/UBND-NN&TNMT ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Sở Nông nghiệp & PTNT được giao chủ trì, soạn dự thảo Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.