Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
10/06/2019
Thực hiện Quyết định số: 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019 cho Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam; Sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp & PTNT, Ngành đã chủ động tổ chức họp Hội đồng Khoa học & Công nghệ xét duyệt các mô hình sự nghiệp khoa học nông nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở và phân bổ cụ thể như sau:
07/06/2019
Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”; Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.
03/06/2019
Lựa chọn nhà thầu tư vấn Khảo sát và thiết kế giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.
20/05/2019
Thực hiện Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019 Ngành nông nghiệp & PTNT đã chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị trong ngành rất cụ thể và chi tiết. Đã đưa ra các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:
05/03/2018
Ngay từ đầu năm toàn ngành nông nghiệp đã tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2018. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo tập trung sản xuất, chuẩn bị hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), bình ổn giá cả thị trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
02/10/2014
Thực hiện Công văn số 09/SNV-BMĐT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015; căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại cơ quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015, cụ thể như sau:
02/10/2014
Thực hiện Kế hoạch số 1395/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015; căn cứ đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam đến năm 2015 như sau:
02/10/2014
Thực hiện Công văn số 560/SNV-TCBMĐT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013-2015; căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam lập Kế hoạch thực hiện Công tác cải cách hành chính năm 2014 với các nội dung, cụ thể như sau:
15/04/2014
Thực hiện Công văn số 3887/BNN-TCTL ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Công văn số 2018/UBND-NN&TNMT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch Chương trình MTQG Nước sạch & VSMT nông thôn năm 2013. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình với các nội dung sau:
11/04/2014
Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới về việc thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Chương trình PforR) trong khuôn khổ Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT; Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Hà Nam; Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả như sau:
11/04/2014
Thực hiện Công văn số 2191/BNN-TCTL ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT - Tổng cục Thủy Lợi về việc xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2014. Ban điều hành Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2014 của tỉnh với các nội dung sau:
01/07/2013
Thực hiện Công văn số 527-CV/TU ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển hệ thống thủy lợi và kết quả thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo như sau:
29/05/2013
Sản xuất nấm ăn đã hình thành và phát triển ở tỉnh Hà Nam trong những thập kỷ 90. Tuy nhiên, ở thời kỳ này việc áp dụng kỹ thuật sản xuất các loại nấm ăn còn lạc hậu, năng suất nấm lại thấp, thị trường phục vụ tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Trong những năm gần đây ngành sản xuất nấm ăn có xu hướng phát triển, nhu cầu sử dụng các loại nấm ăn ngày càng tăng, do các loại thực phẩm khác không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe cho con người. Vì vậy, sử dụng các sản phẩm nấm ăn là một loại thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe cho con người. Sản xuất nấm ăn đã trở thành một nghề mới mang lại thu nhập cao cho người nông dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội.
123
Previous Page 1-15 Next Page