Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
20/08/2020
Thực hiện Công văn số 5038/BNN-KH ngày 29/7/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và Công văn số 1439/SKHĐT-TH ngày 6/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020 và Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn và Đầu tư công năm 2021 cụ thể như sau:
1234567
Previous Page 1-15 Next Page