Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.007932 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Thủ tục hành chính 1. Bảo vệ thực vật  
1.007932 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

3.1 Trình tự thực hiện:       

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam (Số 7 Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý).

- Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính viễn thông hoặc qua môi trường mạng: trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định và cấp Giấy lại  chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

3.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: các thành phần của hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu.

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.

3.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

3.3.1 Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

b) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng).

3.3.2 Trường hợp thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

b) Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã sửa đổi.

c) Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp.

3.3.3 Trường hợp thay đổi địa điểm buôn bấn phân bón:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

b) Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên môn về ngành trồng trọt, BVTV, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón.

3.4 Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

3.5 Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

3.6 Cơ quan giải quyết TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp & PTNT).

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

3.7 Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo mẫu số 11 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019.

3.8 Phí: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

3.9 Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (theo mẫu Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP);

3.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm:

a) Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;

b) Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định;

c) Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

3.11 Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trồng trọt năm 2018;

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;

- Quyết định số: 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ NN&PTNT V/v công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng