Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Thủ tục hành chính 3. Khoa học, Công nghệ và Môi trường  
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Quyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà NamQuyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
Nội dung của Quyết định số 700.
Văn phòng