Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học  
Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm

1. Tên dự án: “ Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2021".

2. Cơ quan chủ trì dự án: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

3. Đơn vị thực hiện dự án: Chi cục Trồng trọt và BVTV.

4. Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Bình Lục.

5. Thời gian thực hiện: Tháng 01/2021 - 12/2021

6. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 790.700.000 đồng          

 Trong đó: + Kinh phí SNKHNLN: 200.000.000 đồng.

                  + Vốn của địa phương, tổ chức, cá nhân: 590.700.000 đồng.

Phòng Kế hoạch Tài chính