Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam

Quỹ phòng chống thiên tai  
Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam

Ngày 17/4/2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-QPCTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 33/QĐ-QPCTT.

02. QĐ 33 QĐ.QPCTT Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ PCTT Hà Nam.pdf


Chi cục Thủy lợi