Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam.

Thủ tục hành chính  
Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ha Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

a) Về số lượng thủ tục hành chính như sau:

- Thủ tục hành chính mới ban hành: 07

- Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 10

- Thủ tục hành chính thay thế: 03

- Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 05

- Tổng cộng: 25

b) Về cấp quản lý:

- Cấp tỉnh: 23 thủ tục hành chính.

- Cấp huyện: 01 thủ tục hành chính.

- Cấp xã: 01 thủ tục hành chính.

c) Về đơn giản hóa thủ tục hành chính:

- Tổng số lượng thủ tục hành chính công bố: 18 thủ tục.

- Tổng thời gian giải quyết theo quy định pháp luật: 397 ngày.

- Thời gian giải quyết dự kiến công bố: 107 ngày.

- Tỷ lệ đơn giản hóa thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 đạt tỷ lệ: (397-107)/397 = 73,05%.

d) Số lượng TTHC đến ngày 23 tháng 4 năm 2020 ngành Nông nghiệp & PTNT quản lý: 97 TTHC.

- Cấp tỉnh: 81 thủ tục hành chính (giữ nguyên).

- Cấp huyện: 10 thủ tục hành chính (giữ nguyên).

- Cấp xã: 6 thủ tục hành chính (tăng 01 TTHC).

Nội dung của Quyết định số 823/QĐ-UBND.

1. QĐ công bố TTHC.doc

Văn phòng
Tin liên quan