Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.005319 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh

Thủ tục hành chính 9. Thú y  
1.005319 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh

2.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, hoặc qua hệ thống bưu chính.

Hoặc Tổ chức, cá nhân, chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Sở Nông nghiệp & PTNT chuyển hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y để giải quyết.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam. Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến ở mức độ 3, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến. Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

- Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

2.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.

2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký cấp lại;

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

- 02 ảnh 4 x 6cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4 Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

2.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

2.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y. Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị trong thời hạn 05 năm.

2.8 Phí, lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/lần (Năm mươi nghìn đồng).

2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 107, 108, 109 Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Điều 21, 22 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Văn phòng