Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.000058 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vị địa giới hành chính của một tỉnh)

Thủ tục hành chính 5. Lâm nghiệp  
1.000058 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vị địa giới hành chính của một tỉnh)

9.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT). Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Tổ chức, cá nhân trình, Chi cục Kiểm lâm sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định.

- Bước 4: Sở Nông nghiệp & PTNT chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ về các phòng chuyên môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả:

- Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công:

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp Tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

9.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

9.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần

- Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng hoặc người giám hộ, người thừa kế của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, trong đó nêu rõ nguyên nhân, nội dung rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về vốn và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; thời gian đề nghị miễn, giảm;

- Bản kê tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản; bản sao chụp quyết định giải thể hoặc phá sản (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là tổ chức;

- Riêng trường hợp miễn tiền dịch vụ môi trường rừng đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là cá nhân, ngoài văn bản đề nghị tại điểm a khoản 1 Điều này, người giám hộ phải gửi bản sao chụp quyết định của tòa án trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự; người thừa kế phải gửi bản sao chụp giấy chứng tử, chứng nhận mất tích trong trường hợp chết hoặc mất tích.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

9.4 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Sở Nông nghiệp & PTNT: 03 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 02 ngày làm việc.

9.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

9.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp & PTNT);

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

9.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

9.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

9.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

9.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2019.

Văn phòng