Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Danh mục Dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 20...

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Ban hành Danh mục Dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục Dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025.

Gồm có:

Phụ lục 1. Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa năm 2022:

- Lĩnh vực giáo dục: gồm 14 dự án thành phần.

- Lĩnh vực dạy nghề: gồm 01 dự án thành phần.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao: gồm 01 dự án thành phần.

Phụ lục 2. Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa năm 2022 - 2025:

- Lĩnh vực giáo dục: gồm 19 dự án thành phần.

- Lĩnh vực dạy nghề: gồm 02 dự án thành phần.

- Lĩnh vực y tế: gồm 02 dự án thành phần.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao: gồm 05 dự án thành phần.

- Lĩnh vực môi trường: gồm 06 dự án thành phần.

Sau đây là chi tiết các Phụ lục trên.

254.1. 1706.QD_0001.pdf

254.2. 1706.phu luc_0001.pdf

Văn phòng