Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 104A/BC-SNN ngày 31/03/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam về tình hình thu, nộp Quỹ Ph...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Báo cáo số 104A/BC-SNN ngày 31/03/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam về tình hình thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam năm 2019.

Báo cáo số 104A/BC-SNN ngày 31/03/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam về tình hình thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam năm 2019.

- Số tiền giao theo chỉ tiêu: 31,812 tỷ đồng.

- Số tiền đã thu, nộp về tài khoản của Quỹ là: 17,770 tỷ đồng, đạt 55,86% kế hoạch.

Nội dung chính của Báo cáo 104A/BC-SNN.

2. Công khai thu quỹ PCTT năm 2019.pdf


Phòng Kế hoạch Tài chính