Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Quyết định số 148/QĐ-TTg, ngày 24/02/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Nội dung chi tiết của Quyết định số 148/QĐ-TTg.

QĐ 148QĐ-TTG bộ tiêu chí OCOP.pdf