Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ  sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Hủy bỏ 01 TTHC lĩnh vực Thú y.

Số ngày giải quyết TTHC theo công bố của Bộ Nông nghiệp & PTNT: 158 ngày làm việc; Số ngày giải quyết TTHC theo công bố UBND tỉnh: 43 ngày làm việc; Số ngày giải quyết TTHC cắt giảm được: 115 ngày làm việc; Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp & PTNT: 115/158= 72,78%.
Nội dung chi tiết của Quyết định.

4. 1835 công bố DM TTHC Sở NNPTNT T9.22 (1+2).pdf

Văn phòng