Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 231/QĐ-UBND, ngày 22/02/2023 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Quyết định 231/QĐ-UBND, ngày 22/02/2023 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Quyết định 231/QĐ-UBND, ngày 22/02/2023 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

 1. Cấp tỉnh:
 • Ban hành mới: 03 TTHC.
  + Lĩnh vực Thú y: 02 TTHC.
  + Lĩnh vực Lâm nghiệp: 01 TTHC.
 • Sửa đổi, bổ sung: 06 TTHC.
  + Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 02 TTHC.
  + Lĩnh vực Lâm nghiệp: 04 TTHC.
 • Thay thế: 05TTHC về 02 TTHC
  + Lĩnh vực Thú y: 05TTHC về 02 TTHC.
 • Hủy bỏ: 07 TTHC.
  + Lĩnh vực Thú y: 04 TTHC.
  + Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 01 TTHC.
  + Lĩnh vực Lâm nghiệp: 02 TTHC.
  b) Cấp huyện:
 • Ban hành mới (lĩnh vực lâm nghiệp): 01 TTHC
 • Hủy bỏ (lĩnh vực lâm nghiệp): 01 TTHC
  Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là: 35,92%.
Quyết định số 231/QĐ-UBND.

Văn phòng