Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Công văn số 3446/UBND-VXNV, ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.
Công văn số 3446/UBND-VXNV, ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng"; chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động phối phợp với các cơ quan chức năng thực hiện rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/06 tháng; ban hành các phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho các hệ thống thông tin trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi; tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 01 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa thâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người. Trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và kiểm soát hệ thống thì thực hiện đồng thời khắc phục điểm yếu, lỗ hổng và săn lùng mối nguy hại.

- Nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục.

- Có biện pháp kiểm soát nguy cơ mất an toàn thông tin mạng gây ra bởi bên thứ ba và các chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc báo cáo, cung cấp thông tin về sự cố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, thư điện tử và các kênh liên lạc khác) để tiếp nhận thông báo sự cố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam theo quy định.

- Tham mưu kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam theo hướng chuyên nghiệp, cơ động, đảm bảo số lượng chuyên gia an toàn thông tin mạng (bao gồm cả chuyên gia thuê ngoài) đáp ứng chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổng hợp kết quả báo cáo thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

3. Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh

Làm đầu mối tiếp nhận, quản lý sự cố; ứng cứu, xử lý sự cố và săn lùng mối nguy hại; nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông tin về lỗ hổng, điểm yếu; luyện tập các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin và tham gia các chương trình huấn luyện, diễn tập do cơ quan điều phối quốc gia chủ trì.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu thực hiện bố trí nguồn vốn chi sự nghiệp thường xuyên cho hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trong cơ qua nhà nước và diễn tập an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; bố trí đủ kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh.

6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet

- Công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, thư điện tử và các kênh liên lạc khác) để tiếp nhận thông báo sự cố trên cổng thông tin (website); tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng về cách thức phản ánh sự cố mất an toàn thông tin mạng.

- Nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu điều phối của cơ quan điều phối quốc gia trong các hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố.

- Cảnh báo cho khách hàng các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng trên diện rộng hoặc khi phát hiện nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan tới khách hàng; hỗ trợ khách hàng ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng liên quan tới dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nội dung Công văn số 3446/UBND-VXNV.

387. Công văn triển khai Chi thi so 18 ngay 13.10.2022 hoat dong doi ung cuu.doc

Văn phòng