Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án "Xây dựng mô hình thâm canh sen kết hợp với phát triển du lịch sinh thái”

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Dự án "Xây dựng mô hình thâm canh sen kết hợp với phát triển du lịch sinh thái”

1. Tên dự án: "Xây dựng mô hình thâm canh sen kết hợp với phát triển du lịch sinh thái".

2. Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Khuyến nông Hà Nam

3. Đơn vị phối hợp thực hiện:

- Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên.

- HTX triển khai dự án.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 03 đến tháng 8 năm 2021

5. Tổng kinh phí :                                                410.425.000 đồng.

(Bốn trăm mười triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó: - Kinh phí hỗ trợ:                                 250.000.000 đồng.

                 - Kinh phí của HTX và nông dân:          160.425.000 đồng.

Phòng Kế hoạch Tài chính