Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gói thầu: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng Chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một...

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Gói thầu: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng Chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2022

Quyết định số 09/QĐ-PTNT, ngày 01/02/2023 của Chi cục Phát triển nông thôn  về việc "Phê duyệt dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng Chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2022".

1. Tên gói thầu: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng Chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2022.

2. Giá gói thầu: 223.425.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Bắt đầu từ tháng 02/2023.

Chi tiết của quyết định 09/QĐ-PTNT.

Quyết định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu OCOP năm 2022.pdf

Chi cục Phát triển nông thôn