Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Chiều ngày 20/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Về dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; cùng lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên hội đồng thẩm định; các cơ quan đoàn thể của tỉnh; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kim Bảng và Lý Nhân; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND của 3 xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

A2.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 

- Hội đồng đã tiến hành thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho 3 xã Thi Sơn, Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; Nhân Bình, huyện Lý Nhân; với nội dung cụ thể:  

+ Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu của 3 xã (Thi Sơn, Thanh Sơn, Nhân Bình) đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020.

+ Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 3 xã (Thi Sơn, Thanh Sơn, Nhân Bình) đều đạt các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

+ Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 của 3 xã (Thi Sơn, Thanh Sơn, Nhân Bình) đều đạt 4/4 tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020.

+ Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn 3 xã: Được nhân dân đồng thuận với tỷ lệ cao, cụ thể: Xã Thi Sơn có từ 99,84 - 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng; xã Thanh Sơn có từ 98,92 - 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng; xã Nhân Bình có từ 99,1 - 99,9% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng.

+ Kết quả bỏ phiếu: 100% số phiếu đồng ý công nhận xã Thi Sơn, Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và Nhân Bình, huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

A1.jpg 

Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020

- Kết luận hội nghị: Đ/c Nguyễn Đức Vượng giao Sở Nông nghiệp & PTNT (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận 3 xã Thi Sơn, Thanh, huyện Kim Bảng; Nhân Bình, huyện Lý Nhân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện có liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí về tổ chức sản xuất, môi trường, an ninh trật tự; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng nông thôn mới bền vững./.

Chi cục Phát triển nông thôn