Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hành động Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch hành động Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kế hoạch số 06/KH-SNN ngày 11/02/2022 về việc ban hành Kế hoạch hành động Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.