Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 24/KH-SNN, ngày 10/4/2023 về việc tổ chức giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch số 24/KH-SNN, ngày 10/4/2023 về việc tổ chức giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP
Kế hoạch số 24/KH-SNN, ngày 10/4/2023 về việc tổ chức giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 8/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-BCĐCVĐ ngày 05/4/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về việc Tổ chức hội nghị tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT xây xựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống văn hóa, nâng cao thế mạnh về nguồn lực con người của địa phương góp phần xây dựng hình ảnh một tỉnh vệ tinh năng động, hội nhập. Từ đó quảng bá rộng rãi được những giá trị tốt đẹp đến cả trong và ngoài nước.

- Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cộng đồng các doanh nghiệp, của người sản xuất, kinh doanh nhằm quảng bá và sử dụng các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người sản xuất kinh doanh đồng thời bảo vệ quyền lợi và góp phần giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm một cách hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tại Khu trung tâm Rạp chiếu bóng Biên Hòa phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm đảm bảo tính hiệu quả. Các sản phẩm tham gia trưng bày là sản phẩm OCOP; sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống có giá trị văn hóa, lịch sử của các địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian trưng bày sản phẩm: dự kiến 05 ngày, từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023.

- Các đơn vị được lựa chọn tham gia gian hàng hoàn thành việc trưng bày sản phẩm trước 15giờ00, ngày 19/4/2023 (thứ Tư).

2. Địa điểm tổ chức: Khu trung tâm Rạp chiếu bóng Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Quy mô tại điểm trưng bày:

- Số lượng gian hàng tham gia: 50 gian, bao gồm:

+ Các huyện, thành phố, thị xã: 12 gian (mỗi đơn vị 02 gian).

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh: 10 gian.

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh: 28 gian

- Tiêu chuẩn mỗi gian hàng có diện tích 3m x 3m.

4. Sản phẩm trưng bày: Các sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc từ nông nghiệp của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

+ Lựa chọn và mời các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày giới thiệu tại 10 gian hàng. Có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa tại toàn bộ 50 gian hàng tham gia và báo cáo về  Cơ quan Thường trực BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh, qua Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trước ngày 12/4/2023.

+ Chuẩn bị các nội dung của ngành tham gia tại Hội nghị toạ đàm, giao lưu theo chương trình của Ban tổ chức.

+ Hỗ trợ kinh phí dàn dựng gian hàng cho các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở trong tỉnh tham gia trưng bày sản phẩm trong Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp … của tỉnh tham gia gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, về số lượng mỗi địa phương, mỗi đơn vị 02 gian hàng.

IV. Về kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí chương trình xúc tiến thương mại đã giao cho Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản và nguồn xã hội hóa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023./.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản