Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023
Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 08/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023.