Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2024

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SNN ngày 16/4/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân Sở Nông nghiệp & PTNT;

Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tại trụ sở như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp đột xuất Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

2. Tiếp công dân đột xuất

Lãnh đạo Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp cần thiết theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.      

3. Tiếp công dân thường xuyên

Lãnh đạo Thanh tra Sở, công chức Thanh tra Sở bố trí cán bộ trực thường xuyên tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

4. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở Nông nghiệp & PTNT, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thông báo này thay cho Thông báo số 02/TB-SNN ngày 31 tháng 01 năm 2023. Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được, liên hệ khi có vấn đề liên quan đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT./.

Thanh tra Sở