Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhận diện "báo hoá" tạp chí, "báo hoá" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nhận diện "báo hoá" tạp chí, "báo hoá" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hoá" tạp chí, “báo hoá" trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá" báo chí kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý nội dung Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám sát, nhận diện “báo hoá" tạp chí, “báo hoá" trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá" báo chí hoặc những dấu hiệu chệch hướng trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí hoạt động, phát triển lành mạnh, đúng định hướng, đúng tôn chỉ mục đích (danh sách, tôn chỉ mục đích cơ quan báo chí được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html).

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung của Quyết định 1418/QĐ-BTTTT.

229. Quyết định 1418 BTTTT.pdf

Văn phòng