Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 18/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 18/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Quyết định 142/QĐ-UBND, ngày 18/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; trong đó (công bố 02 TTHC). Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là: 17/26 = 65,38%
Văn phòng