Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định về việc phê duyệt dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2023

1. Tên gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2023.

2. Giá gói thầu: 196.290.000đ.

Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Bắt đầu từ tháng 10/2023.

Nội dung.

161. QĐ 161 phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu OCOP năm 2023.pdf

Chi cục Phát triển nông thôn