Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam công bố thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam công bố thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 708/STTT-TTBCXB ngày 15/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam công bố thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Tiến

- Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

- Điện thoại liên hệ: 0912.055.020

- Địa chỉ e-mail: nguyenminhtien@hanam.gov.vn

Văn phòng