Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nghiêm túc công khai NSNN đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện nghiêm túc công khai NSNN đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT

Thực hiện Công văn số 2322/UBND-KT ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam v/v đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc công khai NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN và hướng dẫn của Bộ Tài chính đầy đủ, đúng nội dung, mẫu biểu, thời gian theo quy định và tổ chức đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Nội dung chi tiết của Công văn.

1. CV cong khai NSNN 29.8.2019.pdf

2. BM Cong khai 2019.xlsx