Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung của Quyết định 20/2020/QĐ-UBND.

77. Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào khu CN.pdf

Văn phòng
Tin liên quan