Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Giới thiệu chung Chuyển đổi số  
Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT
Báo cáo số 506/BC-SNN ngày 01/11/2023 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SNN ngày 21/11/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Năm 2023, Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số như ban hành các Kế hoạch[1], Quyết định[2], Công văn[3] triển khai thực hiện phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, xây dựng báo cáo số 79/BC-SNN, ngày 02/3/2023 về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp & PTNT đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc sở Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan về xây dựng Chính quyền số tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công khai các văn bản chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh và của Sở; phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình... tại chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Chỉ đạo công chức, viên chức đẩy mạnh sử dụng Cổng Thông tin điện tử của sở; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử công vụ; các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành khác trong thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hạ tầng kỹ thuật và nền tảng số

Với nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên hằng năm của đơn vị, đến nay 100% công chức được trang bị máy tính trong công việc. 100% các máy tính được kết nối mạng LAN (trừ máy tính dùng để soạn thảo văn bản mật), mạng Internet được kết nối qua thiết bị tường lửa để đảm bảo an toàn thông tin mạng. Hệ thống mạng LAN thường xuyên được kiểm tra, thay thế, nâng cấp đảm bảo mạng thông suốt. Lắp đặt 05 thiết bị phát sóng Wifi, đảm bảo chất lượng sóng kết nối được trong khuôn viên Sở Nông nghiệp & PTNT. 

Đăng tải đầy đủ các văn bản về chuyển đổi số của tỉnh, của sở trên Chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của sở. Đã cấp 03 chứng thư số cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa của tỉnh; 07 chứng thư số cho Văn thư Sở và Văn thư các đơn vị trực thuộc Sở; 07 chứng thư số cho Kế toán Sở và Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở; 04 chứng thư số Lãnh đạo Sở; cấp 22 chứng thư số cá nhân cho Thủ trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (tổng số là 43 bộ chứng thư số).

2. Nhân lực số

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-TCT ngày 14/10/2022 của Tổ Công tác Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) về kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch nâng cao về nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT cử 164 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số theo kế hoạch triển khai Đề án 06/CP do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức (Công văn số 123/SNN-VP, ngày 15/02/2023 về việc đăng ký công chức, viên chức tham gia đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch triển khai Đề án 06/CP; Công văn số 929/SNN-VP ngày 21/7/2023 về việc đăng ký danh sách nhân sự phục vụ triển khai bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số năm 2023; Công văn số 939/SNN-VP ngày 01/8/2023 về việc phối hợp thực hiện đào tạo nâng cao nhận thức an toàn trên không gian số, gửi Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Phát triển dữ liệu

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 1323/STTT-BCVTCNTT ngày 11/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2024, ngày 14/10/2023 Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 1338/SNN-VP về đăng ký 01 nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, Đề án 06 để triểm khai thực hiện năm 2024[4].

4. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Sở Nông nghiệp & PTNT bố trí máy tính dành riêng cho soạn thảo văn bản bảo mật (không kết nối mạng LAN, Internet) đặt tại các phòng, các Chi cục để soạn thảo các văn bản mật của đơn vị. Đã xây dựng và đề nghị phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin đối với Hệ thống mạng LAN thuộc phạm vi quản lý của cơ quan tại Công văn số 1426/SNN-VP ngày 31/10/2023 phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho hệ thống thông tin mạng LAN của Sở Nông nghiệp & PTNT. Trang bị phần mềm diệt virut có bản quyền Kapersky, BKav để cài đặt trên các máy tính trạm để ngăn ngừa virut đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Văn bản[5] các cảnh báo về an ninh mạng của Sở Thông tin và Truyền thông tới các công chức, viên chức trong toàn Sở. Qua dó, các phòng, đơn vị đã triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung đến các công chức, viên chức trong cơ quan để áp dụng kịp thời. Không để xảy ra các nguy cơ để máy tính bị tấn công và mất dữ liệu.

Sở Nông nghiệp & PTNT cử công chức công nghệ thông tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

5. Chính quyền số

5.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của ngành

Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đã được triển khai đồng bộ thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT. Hiện nay phần mềm đang sử dụng và hoạt động tốt, đáp ứng được các công việc chuyên môn đề ra. Tính đến ngày 31/10/2023 Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành được 2.340 văn bản đi, tiếp nhận 7.129 văn bản đến.

Lịch công tác của cơ quan, đơn vị được cập nhập thường xuyên trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Các văn bản đi của Sở Nông nghiệp & PTNT được ký số 100% (chữ ký số Lãnh đạo Sở, ký số của cơ quan) được gửi nhận qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ các văn bản mật). 100% công chức, viên chức được cung cấp hòm thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong việc gửi, nhận văn bản và trong trao đổi công việc chuyên môn. 100% văn bản đến được quét đính kèm vào sổ văn bản đến và được phân xử lý trên phần mềm quản lý văn bản.

Số lượng công chức, viên chức đến ngày 31/10/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT là: 173 người. Tổng số công chức, viên chức thuộc đối tượng được cấp chữ ký số của cơ quan là 43 người (Bao gồm các đối tượng thực hiện ký số: Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc, văn thư, kế toán, công chức một cửa). Đến nay Sở Nông nghiệp & PTNT đã cấp được 43/43 chữ ký số đang hoạt động.

Các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan đều được sử dụng tối đa, hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc, chính xác trong tính toán, thuận tiện trong tra cứu, lưu trữ (phần mềm kế toán, phần mềm đồ họa, thiết kế, thời tiết nông vụ…). Hàng năm Sở đã xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn an ninh mạng, kế hoạch chuyển đổi, báo cáo kết quả thực hiện, từ đó làm cơ sở cho việc nhận biết thúc đẩy các hoạt động thực hiện chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số của cơ quan. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện số hóa và thực hiện giải quyết theo quy trình khép kín trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (tiếp nhận, xử lý, ký số, ban hành và trả kết quả trên phần mềm).

5.2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Các thông tin giới thiệu về Sở Nông nghiệp & PTNT được cập nhập đầy đủ trên cổng của Sở Nông nghiệp & PTNT gồm: Sơ đồ cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng phòng, ban, đơn vị; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan. Tính từ ngày 01/01/2023 đến 31/10/2023 Sở Nông nghiệp & PTNT đăng 152 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Thông tin về lãnh đạo của cơ quan: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; chức vụ; điện thoại; địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm. Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan bao gồm: địa chỉ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin. Thông tin chỉ đạo điều hành ý kiến chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản, Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan.

Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan được cập nhập thường xuyên, đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.  Cập nhật thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu tệp văn bản cho phép tải về. Trả lời đầy đủ, kịp thời các câu hỏi trên Chuyên mục Hỏi - Đáp. Đăng ký đường dây tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của tổ chức và cá nhân về lĩnh vực thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

Đăng thông tin đầy đủ 75 dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp & PTNT (thực hiện mức độ toàn trình: là 75/75 DVC) trên cổng thông tin điện tử. 100% số lượng hồ sơ tiếp nhận được xử lý theo quy trình khép kín (tiếp nhận, xử lý, ký số, trả kết quả) trên phần mềm motcua.hanam.gov.vn. 

Tính đến ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận giải quyết 317 hồ sơ (trực tuyến 311 hồ sơ), đã giải quyết 313 hồ sơ (trước thời hạn). Không có hồ sơ nào chậm tiến độ, 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến. 100% hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp & PTNT được thực hiện số hóa và lưu trữ trên phần mềm motcua.hanam.gov.vn

6. Một số nội dung khác

6.1. Việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 14/10/2022 về việc Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 36/KH-SNN ngày 21/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 Sở Nông nghiệp & PTNT.

6.2. Tỷ lệ hồ sơ được thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 27/KH-SNN ngày 26/7/2022 về việc Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở năm 2022 và những năm tiếp theo; Công văn số 750/SNN-VP, ngày 19/7/2022 về việc đôn đốc nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; Công văn số 857/SNN-VP, ngày 09/8/2022 đề nghị phối hợp thực hiện tích hợp tài khoản thanh toán trực tuyến và ký số điện tử trên phần mềm một cửa; Công văn số 1204/SNN-VP, ngày 14/10/2022 đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng báo cáo số 399/BC-SNN ngày 31/8/2023 đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

Số Hồ sơ được thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cụ thể như sau: Số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/01/2023 đến 31/10/2023: 330 hồ sơ (Có thu phí là: 241 hồ sơ; không thu phí là: 89 hồ sơ). Số hồ sơ thanh toán trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 01/01/2023 đến 31/10/2023: 241 hồ sơ, chiếm 100% số hồ sơ cần thu phí (Theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu năm 2023 là 30%).

6.3. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đến ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp & PTNT đang quản lý 75 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh, trong đó 75/75 TTHC đã được cấp mã số trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ toàn trìnhlà 75 TTHC; có 75/75 TTHC đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 100% (Theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu năm 2023 là 40%).

6.4. Tình hình thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các Công văn[6] chỉ đạo điều hành. Ban hành Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 13/9/2023 về việc Tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025" Sở Nông nghiệp & PTNT. Ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNN ngày 20/10/2023 về việc Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2023 và các năm tiếp theo. Kết quả số hoá cụ thể như sau:

Tổng số lượt TTHC được cấp phép từ năm 2006 đến ngày 28/4/2022 là 123.419 lượt thủ tục hành chính, gồm 444.567 trang A4. Số lượt TTHC đã được số hóa từ 20/8/2021 đến ngày 28/4/2022 là 146 lượt TTHC, gồm 1022 trang A4. Số lượt thủ tục hành chính chưa được số hóa đến ngày 28/4/2022 là 123.273 lượt TTHC, 443.545 trang A4 (Số lượng TTHC giải quyết từ 29/4/2022 đến 31/10/2023 đã được số hóa). Công văn số 504/SNN-VP ngày 10/5/2023 của Sở về việc cung cấp thông tin phục vụ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tất cả các dữ liệu điện tử đã được lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được tích hợp trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

III. TỒN TẠI

Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số công chức, viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT chưa đồng đều, một số công chức cao tuổi ngại xử lý điều hành công việc trên máy tính, vì vậy việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành có lúc chưa kịp thời.

Sở Nông nghiệp & PTNT đã cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100% nhưng các tổ chức, cá nhân hiện nay rất ít tham gia dịch vụ. Việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ bưu chính còn ít là do địa bàn tỉnh nhỏ, hẹp người dân đi lại thuận lợi. Mặt khác, người có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính phần lớn là người dân nông thôn, nông dân nên việc sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, ít người có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có kế hoạch đầu tư, nâng cấp phần mềm, phần cứng máy chủ quản lý thư điện tử của tỉnh. Hiện nay việc sử dụng hòm thư công vụ gửi, nhận mail.hanam.gov rất chậm, tốn khá nhiều thời gian. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đôi khi truy cập khó khăn, chậm trễ gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc đăng nhập, truy nhập dữ liệu, kiểm tra câu hỏi trên chuyên mục hỏi, đáp.

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý văn bản và điều hành một cách đồng bộ, hiện nay số lượng văn bản cứng được chuyển bằng đường bưu chính vẫn còn, gây mất thời gian cho các đơn vị khi xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

[1] Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 14/10/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 36/KH-SNN ngày 21/11/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 37/KH-SNN ngày 13/12/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025; Kế hoạch số 39/KH-SNN, ngày 29/12/2022 về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 40/KH-SNN, ngày 30/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 01/KH-SNN, ngày 03/01/2023 về việc Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 08/KH-SNN, ngày 31/01/2023 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.

[2] Quyết định số 25/QĐ-SNN, ngày 04/3/2022 về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Sở (Ban chỉ đạo gồm: 03 đ/c LĐS và 11 đ/c Thành viên là Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tổ công tác giúp việc gồm có: 11 chuyên viên giúp việc); Quyết định số 33/QĐ-BCĐ, ngày 17/3/2022 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quy chế gồm có 04 Chương; 14 điều); Quyết định số 107/QĐ-SNN ngày 01/8/2023 về việc Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Sở Nông nghiệp & PTNT.

[3] Công văn số 368/SNN-VP, ngày 11/4/2023 về việc thực hiện Thông báo số 1179/TB-VPUB của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tại Hội nghị Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam; Công văn số 497/SNN-VP, ngày 09/5/2023 về việc triển khai cài đặt VneID và định danh điện tử mức độ 2; Công văn số 504/SNN-VP ngày 10/5/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT cung cấp thông tin phục vụ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 929/SNN-VP ngày 31/7/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc đăng ký danh sách nhân sự phục vụ triển khai bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số năm 2023; Công văn số 778/SNV-VP ngày 7/8/2023 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính; Công văn số 1338/SNN-VP ngày 16/10/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc đăng ký nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số, Đề án 06; Công văn số 1204/SNN-VP ngày 14/10/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

 

[4] Xây dựng hệ thống Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp

[5] Công văn số 1246/STTTT-BCVTCNTT ngày 25/9/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023; Công văn số 1108/STTTT-BCVTCNTT ngày 24/8/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2023; Công văn số 936/STTTT-BCVTCNTT ngày 19/7/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2023; Công văn số 802/STTTT-BCVTCNTT ngày 22/6/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023; Công văn số 624/STTTT-BCVTCNTT ngày 18/5/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2023; Công văn số 504/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/4/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2023; Công văn số 325/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/3/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023; Công văn số 194/STTTT-BCVTCNTT ngày 22/02/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2023; Công văn số 56/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/01/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023...

[6] Công văn số 252/SNN-VP ngày 30/3/2021 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 200/SNN-VP ngày 11/3/2021 về việc đề nghị phối hợp thực hiện chữ ký số điện tử trên phần mềm một cửa đến Viễn thông VNPT Hà Nam; Công văn số 812/SNN-VP ngày 16/8/2021 về việc đề nghị phối hợp thực hiện chữ ký số điện tử trên phần mềm một cửa đến Viễn thông VNPT Hà Nam; Công văn số 396/SNN-VP, ngày 29/4/2022 về việc báo cáo kết quả triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 857/SNN-VP, ngày 09/8/2022 đề nghị phối hợp thực hiện tích hợp tài khoản thanh toán trực tuyến và ký số điện tử trên phần mềm một cửa (gửi Viễn thông VNPT Hà Nam); Công văn số 532/SNN-VP, ngày 06/6/2022 về việc đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 03 bộ); Công văn số 307/SNN-VP ngày 29/3/2023 về việc đề xuất danh mục phí, lệ phí cần giảm khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến; Công văn số 318/SNN-VP ngày 31/3/2023 rà soát, lập danh mục số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 470/SNN-VP ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện văn bản số 540/STTTT-BCVTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin phục vụ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Văn phòng Sở