Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giới thiệu chung Chuyển đổi số  
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo cáo số 485/BC-SNN ngày 25/10/2023 Kết quả thực hiện công tác Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Công tác triển khai

Nhằm kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về công tác Cải cách hành chính trong giai đoạn mới, thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 30/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, xác định rõ nội dung, cụ thể hình thức tuyên truyền trong Cải cách hành chính năm 2023.

2. Kết quả thực hiện

a. Tuyên truyền đến công chức, viên chức Ngành Nông nghiệp & PTNT

Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đầy đủ các Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về công tác Cải cách hành chính.

Tuyên truyền về các kết quả, chỉ số CCHC: Yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền phổ biến kết quả các chỉ số CCHC (PARINDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị nắm, hiểu rõ đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác CCHC năm 2022, từ đó chủ động nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2023.

Thực hiện tuyên truyền công tác CCHC bằng nhiều hình thức phù hợp: Lồng ghép, đưa các nội dung, thông tin về CCHC trong các buổi họp giao ban, họp định kỳ; trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của cơ quan, đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về các nội dung liên quan đến CCHC, từ đó phát hiện cách làm mới, hay, đem lại hiệu quả thiết thực.

Quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các buổi họp, sinh hoạt chuyên môn để 100% công chức, viên chức hiểu, nắm bắt kịp thời nội dung từ đó thuận lợi cho công tác tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt Sở chỉ đạo các đơn vị duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua các buổi làm việc, thực thi nhiệm vụ công vụ trong đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để tổ chức, cá nhân hiểu được tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích, từ đó tự nguyện hướng ứng tham gia sử dụng dịch vụ.

b. Tuyên truyền tới tổ chức, cá nhân về CCHC

Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về CCHC nói chung và thủ tục hành chính nói chung và của Ngành Nông nghiệp & PTNT nói riêng. Kết quả 100% các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Sở và đơn vị trực thuộc đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước. Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT. Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công của ngành; chú trọng biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình; những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế để phê bình, rút kinh nghiệm; đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể đến được với cơ quan, người có thẩm quyền biết, giải quyết.

 3. Thống kê lượng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền

Trên Cổng Thông tin điện tử của Sở: Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 25/10/2023 Sở Nông nghiệp & PTNT đã cho đăng tải 152 tin, bài, trong đó thông tin về chỉ đạo điều hành và hoạt động là 121 tin, 31 tin, bài có mang nội dung về Cải cách thủ tục hành chính.

Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC trên cổng thông tin điện tử, trên phần mềm một cửa điện tử, trên Dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu và tìm hiểu thông tin. Ngoài ra các đơn vị thuộc Sở tham mưu các văn bản hướng dẫn theo lĩnh vực chuyên ngành tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thương mại.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã được Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai khá toàn diện, đồng bộ; ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó nâng cao nhận thức về quan điểm và sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính.

Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, công dân trong việc thực hiện Cải cách thủ tục hành chính. Tạo điều kiện cho tổ chức, công dân thực hiện giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận một cách thuận lợi trong việc tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền CCHC cho đội ngũ công chức phụ trách công tác tuyên truyền CCHC; mở các lớp đào tạo về kỹ năng tuyên truyền, viết tin bài, phóng sự cho công chức làm công tác cải cách hành chính.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

 - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Cải cách hành chính nhà nước. Đăng tải thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính phù hợp gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Sở, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền với các hình thức phong phú.

- Tuyên truyền về cải tiến lề lối, tác phong, thái độ thực thi công vụ của Sở Nông nghiệp & PTNT và đơn vị trực thuộc để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân về lĩnh vực liên quan đến ngành quản lý, không để phát sinh đơn thư kiến nghị, tố cáo.

 - Tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở và đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp & PTNT và đơn vị trực thuộc đến công chức, viên chức.

 - Duy trì ổn định hệ thống mạng Lan và trang thông tin điện tử của Sở, đăng tải kịp thời các chủ trương, chính sách, đặc biệt là cơ chế, chính sách ưu đãi đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.

Văn phòng Sở