Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và...

Giới thiệu chung Chuyển đổi số  
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 1629/STTTT-TTBCXB ngày 09/12/2023 của Sở thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Thuận lợi

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, triển khai cụ thể thông qua Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023, bên cạnh đó công chức, viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT đã nhận thức rõ trách nhiệm vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh nên việc triển khai thực hiện Kế hoạch  có nhiều thuận lợi.

2. Khó khăn

Nhiệm vụ chuyên môn của ngành ngày càng nhiều; công chức, viên chức phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, do đó có thời điểm triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra chưa chủ động.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Nông nghiệp & PTNT đã truyên truyền tới toàn thể các công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nội dung của Kế hoạch.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trong cơ quan; làm tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phát triển báo chí cơ quan phải phù hợp Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

2. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023 tại Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở

- Hàng năm, quý, tháng phân công các công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung của chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023;

- Thường xuyên cung cấp thông tin trên bản tin, cổng/trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT đúng quy định của pháp luật;

- Phối kết hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong nước để triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đưa thông tin của ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT đến với đông đảo người dân trong địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho các công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp & PTNT

- Nâng cao nhận thức cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, công chức, viên chức về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Phối kết hợp với Sở thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý thông tin, truyền thông về kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Phối kết hợp với Sở thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất, phân phối nội dung và giám sát, đánh giá chất lượng thông tin.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Luật Báo chí 103/2016/QH13 của Quốc hội về ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.

Văn phòng Sở