Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam trong 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam trong 6 tháng đầu năm 2021
Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã thực hiện được 17 cuộc thanh, kiểm tra đối với 199 tổ chức, cá nhân; phát hiện 07 tổ chức, cá nhân có sai phạm, xử phạt VPHC với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng, trong đó:

1. Thanh tra Sở: Kiểm tra được 09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y; lấy 15 mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm định chất lượng.

2. Chi cục Kiểm lâm: Kiểm tra phát hiện 01 hộ gia đình đã có hành vi lấn rừng sản xuất, xử phạt VPHC 2.000.000 đồng.

3. Chi cục Thủy lợi:

- Kiểm tra công tác chấp hành việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Nam đối với 06 doanh nghiệp.

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đối với 02 HTXDVNN.

4. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Kiểm tra công tác hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại 6 xã trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, rà soát, khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu đối với 07 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021.

5. Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật: Kiểm tra đối với 39 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, phát hiện vi phạm và ban hành 02 Quyết định xử phạt VPHC số tiền 2.000.000 đồng; lấy 09 mẫu phân bón, 05 mẫu thuốc BVTV đã gửi kiểm định chất lượng.

6. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản: Kiểm tra được 24 cơ sở, xử phạt VPHC với tổng số tiền là 15,5 triệu đồng nộp NSNN./.

Thanh tra Sở