Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1755 /QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).
Nội dung chi tiết của Đề án.Văn phòng