Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Dự án: Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án: Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam

2. Mục tiêu chính: Đảm bảo ổn định lâu dài công trình cống và âu thuyền Tắc Giang.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm C; Công trình nông nghiệp & PTNT

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021

6. Tổng mức đầu tư: 25.000 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương.

8. Địa điểm xây dựng: Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành công trình, đang trình phê duyệt quyết toán.​

Văn phòng