Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT
Kế hoạch số 46/KH-SNN ngày 14/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 Sở Nông nghiệp & PTNT
Thực hiện Công văn số 4904/VPUB-VXNV, ngày 12/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch Chuyể​n đổi số năm 2024; Công văn số 1643/STTTT-BCVTCNTT ngày 12/12/2023 của Sở thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024; Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của ngành với những nội dung như sau:    
Nội dung cơ bản của Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024.
Văn phòng Sở